Acarospora fuscata
Crustose saxicolous, on siliceous rocks.
Lithology: schist
Altitude: 1.000 m
Municipality: Tahal