Lecanora praepostera


Crustose saxicolous, on siliceous rocks.
Note: colourless spores, 10-14 x 6-8 micras. Greenish epithecium.
Thallus K+ yelow later red.

Lithology: phyllites
Altitude: 270 m
Municipality: Sorbas