Acarospora badiofusca

Squamulose saxicolous, on siliceous roks.
Nota: apothecia 0,5 - 2 mm, thallus, K-, C-, KC-, spores ellipsoidal to cylindrical, 5-6 x 2-2,5 micras:
Lithology: mica schist
Altitude: 780 m
Municipality: Uleila del Campo