Adelolecia kolaensis

Crustose saxicolous, thallus poorly developed, on horizontal siliceous rocks.
Note: thallus K-, Cl-, KCl-, green epithecium, hipothecium lightly brownish, spores clourless ellipsodial, 8,5-10 x 3-4 micras:
Lithology: mica-schist
Altitude: 1.245 m
Municipality: Benizalón